LICENČNÍ PODMÍNKY

LICENČNÍ SMLOUVA PRO KONCOVÉ UŽIVATELE MIDAS

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tato Licenční smlouva pro koncové uživatele (dále jen “Licenční smlouva”) stanoví podmínky, za kterých Vám společnost IDEA StatiCa (definice níže) ochotna udělit Vám (definice níže), jakožto koncovému uživateli, licenci k Software (definice níže). Podmínky této Licenční smlouvy jsou pro Vás právně závazné bez ohledu na způsob dodání Software a bez ohledu na to, zda Vám byl Software dodán přímo společností IDEA StatiCa.

2. UZAVŘENÍ LICENČNÍ SMLOUVY

2.1. K uzavření Licenční smlouvy dochází zejména: (i) přijetím Nabídky (definice níže), (ii) uzavřením příslušné smlouvy o dodávce Software se společností IDEA StatiCa, nebo (iii) zakliknutím tlačítka “SOUHLASÍM” při instalaci Software. Uzavřením Licenční smlouvy současně:

(a) bezpodmínečně přijímáte a odsouhlasujete veškeré podmínky Licenční smlouvy;

(b) potvrzujete, že jste si tuto Licenční smlouvu přečetli; a

(c) potvrzujete, že jste oprávněnými uživateli Software a že Vaše instalace Software je legální a povolená ve smyslu příslušných ustanovení této Licenční smlouvy.

2.2. Bez uzavření této Licenční smlouvy nejste oprávněni Software instalovat nebo užívat.

2.3. Obsah Licenční smlouvy je dán zejména: (i) Nabídkou a/nebo příslušnou smlouvou o dodávce Software, a (ii) podmínkami Licenční smlouvy uvedenými v tomto dokumentu. V případě jakýchkoliv rozporů má, pokud jde o Licenci k Software, obsah Nabídky a smlouvy o dodávce Software přednost před těmito podmínkami Licenční smlouvy.

3. DEFINICE

Nebude-li v této Licenční smlouvě výslovně uvedeno jinak, budou mít níže uvedené pojmy následující význam:

3.1. Propojená Osoba znamená ve vztahu ke kterékoliv ze Stran fyzickou nebo právnickou osobu, která: (i) přímo nebo nepřímo tuto Stranu kontroluje, (ii) je touto Stranou přímo nebo nepřímo kontrolována, nebo (iii) je s touto Stranou pod společnou kontrolou. Fyzická nebo právnická osoba je považovaná za kontrolující jinou právnickou osobu, pokud na této jiné osobě vlastní nebo kontroluje, ať již přímo nebo nepřímo, vice než čtyřicet procent (40 %) hlasovacích práv nebo účasti, nebo pokud přímo nebo nepřímo disponuje pravomocí tuto jinou osobu řídit nebo ovlivňovat její řízení;

3.2. Autorizovaná Propojená Osoba znamená takovou Propojenou Osobu, která je na základě Vaší Licence oprávněna k užití Software v souladu s podmínkami této Licence;

3.3. Důvěrná Informace znamená Software, Dokumentaci a jakékoliv informace nebo materiály v jakékoliv formě, které se týkají provozu, personálu a obchodních záležitostí společnosti IDEA StatiCa nebo Vašeho závodu a které jsou: (i) výslovně označeny jako důvěrné nebo které jsou (ii) obvykle považovány za důvěrné, a to s ohledem na jejich povahu nebo na okolnosti jejich zpřístupnění;

3.4. Předpisy o Ochraně Osobní Údajů znamenají zejména (i) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jen “GDPR”), (ii) jakékoliv národní prováděcí zákony, nařízení a podzákonné předpisy v aktuálním znění, a (iii) jakákoliv legislativa, která GDPR a/nebo příslušné prováděcí zákony, nařízení a podzákonné předpisy nahradí;

3.5. Dokumentace znamená uživatelskou dokumentaci týkající se Software; Centrum podpory není součástí Dokumentace;

3.6. Chyba znamená vadu nebo chybu Software, která podstatným způsobem brání v provozování Software v souladu s Dokumentací;

3.7. Licenční smlouva znamená tuto licenční smlouvu pro koncové uživatele Software;

3.8. IDEA StatiCa znamená IDEA StatiCa s.r.o., společnost zřízenou a existující podle práva České republiky, IČO: 28356586, se sídlem na adrese Brno, Šumavská 519/35, PSČ 602 00, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 63425;

3.9. Služby Helpdesk znamená služby technické podpory při instalaci a užívání Software poskytované buď přímo společností IDEA StatiCa, nebo Autorizovaným Distributorem;

3.10. Centrum podpory znamená souhrn informací a materiálů společnosti IDEA StatiCa týkající se Softwaru a/nebo problematiky analýzy stavebních konstrukcí, a to zejména strukturované prospekty (white papers), články a/nebo videa, které jsou v rámci Servisu Uživatelům zpřístupněny online prostřednictvím webového rozhraní na internetové stránce společnosti IDEA StatiCa;

3.11. Licence znamená licenci k Software a Dokumentaci, která je Vám poskytnuta v rozsahu stanoveném v přijaté Nabídce a/nebo v uzavřené smlouvě o dodávce Software, a to v souladu s touto Licenční smlouvou;

3.12. Licenční Poplatky znamenají poplatky za Licenci uvedené v Nabídce a/nebo v uzavřené smlouvě o dodávce Software, které zaplatíte jako protiplnění za poskytnutí Licence a rovněž za poskytování Servisu, pokud je tato služba součástí Licence;

3.13. Typ Licence znamená kterýkoliv z typů Licence, které jsou uvedeny v článku ‎5 této Licenční smlouvy;

3.14. Držitel Licence znamená kterákoliv z kategorií fyzických a/nebo právnických osob, kterým je ve smyslu článku 5 této Licenční smlouvy umožněno využití příslušného Typu Licence;

3.15. Parametry Licence znamenají parametry Licence popsané ve vztahu ke každému Typu Licence v odstavcích ‎5.2 až ‎5.7 této Licenční smlouvy a případně doplněné nebo upravené v Nabídce (tzn. v případě rozporu mezi touto Licenční smlouvou a Nabídkou mají přednost Parametry Licence podle Nabídky);

3.16. Doba Licence znamená dobu trvání Licence s tím, že tato Doba Licence může být buď časově ohraničeným obdobím, časově neomezená nebo limitovaná na Období Předplatného;

3.17. Servis znamená následující služby: (i) přístup k Vedlejším Release, (ii) přístup k Hlavním Release, (iii) Služby Helpdesk a (iv) přístup do Centra podpory; v případě Licencí založených na předplatném je Servis vždy součástí Licence;

3.18. Servisní Poplatek znamená odměnu za poskytování Servisu, přičemž u Licencí založených na předplatném je Servisní Poplatek zahrnut v Licenčním Poplatku a zvlášť je účtován pouze v případě časově neomezených Licencí;

3.19. Doba Servisu znamená dobu, po kterou je Vám poskytován Servis a která je dále specifikována v článku ‎8 této Licenční smlouvy;

3.20. Hlavní Release znamená kteroukoliv z významných verzí Software, které společnost IDEA StatiCa průběžně zpřístupňuje pro komerční využití a které jsou označeny číslem verze (v + číslo) indikujícím nový Hlavní Release;

3.21. Vedlejší Release znamená menší aktualizace Software, které mohou spočívat zejména v opravách Chyb nebo funkčních a výkonových zlepšeních, nejsou označeny číslem verze a které v žádném případě nejsou Hlavním Release;

3.22. Strana znamená buď Vás nebo společnost IDEA StatiCa;

3.23. Povolený Účel Užívání znamená způsob, kterým jste na základě Licence oprávněni užívat Software;

3.24. Osobní Údaje znamená jakékoliv osobní údaje dle vymezení obsaženého v Předpisech o Ochraně Osobních Údajů, které se týkají buď Vás nebo Vašich uživatelů, popřípadě dalších osob, a které jsou zpracovávány společností IDEA StatiCa a/nebo Autorizovaným Distributorem v souvislosti s touto Licenční smlouvou nebo Vaším užíváním Software;

3.25. Profesionální Konzultanti znamená jakékoliv profesionální poskytovatele poradenských, kontrolních a jiných specializovaných služeb, kterým jsou za účelem jejich činnosti pro příslušnou Stranu poskytovány či jinak zpřístupňovány Důvěrné Informace a kteří jsou na základě zákona a/nebo profesních předpisů vázáni mlčenlivostí, zejména pak právní a daňoví poradci či auditoři;

3.26. Nabídka znamená Vámi akceptovanou nabídku od společnosti IDEA StatiCa nebo od Autorizovaného Distributora na dodávku Licence (Licencí) nebo Servisu týkající se Software;

3.27. Souběžní Uživatelé znamená maximální povolený počet souběžných uživatelů Software;

3.28. Software znamená softwarový produkt (softwarové produkty) IDEA StatiCa specifikované v Nabídce včetně jakýchkoliv Vedlejších Release a Hlavních Release;

3.29. Platba Předplatného znamená pravidelný Licenční Poplatek za Licenci založenou na předplatném placenou za každé Období Předplatného vždy v jedné (1) splátce splatné k prvnímu (1.) dni tohoto období, popřípadě jiným způsobem stanoveným v Nabídce;

3.30. Období Předplatného znamená dobu platnosti Licence založené na předplatném; Období Předplatného je opakující se (tj. automaticky se obnovuje) a kterákoliv ze Stran je oprávněna automatické obnovování ukončit za podmínek uvedených v odst. ‎7.1 této Licenční smlouvy; 

3.31. Uživatel je označení pro Vás nebo dle příslušného Typu Licence též pro osobu, která je Vaším zaměstnancem nebo zaměstnancem Autorizované Propojené Osoby, a to za předpokladu udělení licenčního klíče za účelem užívání Software. Pro účely této definice se “zaměstnancem” rozumí i dodavatelé v postavení osob samostatně výdělečně činných, kteří Software užívají na Váš účet podle smlouvy s Vámi nebo s Vaší Autorizovanou Propojenou Osobou;

3.32. Přihlašovací Údaje znamená následující přihlašovací údaje umožňující přístup k Software: (i) uživatelské jméno a (ii) heslo;

3.33. Vy je označení pro Stranu, která nabývá Licenci, kterou jste buď Vy jako fyzická osoba nebo obchodní korporace či jiná právnická osoba, kterou zastupujete, jak je tato Strana specifikována v Nabídce, nebo jakýkoliv povolený nabyvatel Licence nebo právní nástupce v držbě Licence.

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. Licenci a/nebo Servis získáváte uzavřením této Licenční smlouvy, a to zejména na základě Nabídky a/nebo smlouvy o dodávce Software.

4.2. Přístup k Software bude aktivován prostřednictvím Přihlašovacích Údajů, které Vám budou dodány společností IDEA StatiCa. Přihlašovací Údaje jsou dodávány zpravidla prostřednictvím Vaší kontaktní e-mailové adresy, s čímž uzavřením této Licenční smlouvy výslovně souhlasíte.

4.3. Software může být provozován pouze na takovém zařízení, které bude splňovat technické parametry popsané v Dokumentaci.

5. ZÁKLADNÍ LICENČNÍ PODMÍNKY

5.1. Licence Vás opravňuje k užití Software v souladu s Parametry Licence a s podmínkami této Licenční  smlouvy. Parametry Licence jsou dány Typem Licence (viz odst. ‎5.2 až ‎5.7 této Licenční smlouvy) a obsahem Nabídky a/nebo uzavřené smlouvy o dodávce Software. 

5.2. Běžná Komerční Licence

Povolený Účel UžíváníKomerční využití
Držitel LicenceFyzické osoby, obchodní korporace a jiné právnické osoby
Užívání Licence Autorizovanými Propojenými OsobamiNedovoleno
Územní rozsahZemě Vaší fakturační adresy
Doba Licence

Období Předplatného, nebo časově neomezená

(dle Nabídky)

UživateléVy a/nebo Vaši zaměstnanci
Servis

Licence založené na předplatném: služba je zahrnuta v Licenci a Licenčních poplatcích.

Časově neomezené licence: služba je poskytována za předpokladu zaplacení Servisních Poplatků.

Souběžní UživateléDle Nabídky


5.3. Globální Komerční Licence

Povolený Účel UžíváníKomerční využití
Držitel LicenceFyzické osoby, obchodní korporace a jiné právnické osoby
Užívání Licence Autorizovanými Propojenými OsobamiNedovoleno
Územní rozsahCelý svět
Doba Licence

Období Předplatného, nebo časově neomezená

(dle Nabídky)

UživateléVy a/nebo Vaši zaměstnanci
Servis

Licence založené na předplatném: služba je zahrnuta v Licenci a Licenčních poplatcích.

Časově neomezené licence: služba je poskytována za předpokladu zaplacení Servisních Poplatků.

Souběžní UživateléDle Nabídky


5.4. Licence pro Vzdělávání

Povolený Účel UžíváníKomerční využití
Držitel LicenceFyzické osoby, obchodní korporace a jiné právnické osoby
Užívání Licence Autorizovanými Propojenými OsobamiNedovoleno
Územní rozsahZemě Vaší fakturační adresy
Doba Licence

Období Předplatného, nebo časově neomezená

(dle Nabídky)

UživateléVy a/nebo Vaši zaměstnanci
Servis

Licence založené na předplatném: služba je zahrnuta v Licenci a Licenčních poplatcích.

Časově neomezené licence: služba je poskytována za předpokladu zaplacení Servisních Poplatků.

Souběžní UživateléDle Nabídky


5.5. Akademická Licence - Vzdělání

Povolený Účel UžíváníVzdělávání
Držitel LicenceUniverzity, vysoké školy a výzkumné ústavy a instituce  
Užívání Licence Autorizovanými Propojenými OsobamiNedovoleno
Územní rozsahCelý svět
Doba LicenceObdobí Předplatného
UživateléVy a/nebo Vaši zaměstnanci a/nebo Vaši studenti
ServisSlužba  je zahrnuta v Licenci
Souběžní UživateléDle Nabídky


5.6. Akademická Licence – Poradenství 

Povolený Účel UžíváníVzdělávání, výzkum a komerční využití
Držitel LicenceUniverzity, vysoké školy a výzkumné ústavy a instituce 
Užívání Licence Autorizovanými Propojenými OsobamiNedovoleno
Územní rozsahZemě Vaší fakturační adresy
Doba LicenceObdobí Předplatného
UživateléVy a/nebo Vaši zaměstnanci
ServisSlužba  je zahrnuta v Licenci
Souběžní UživateléDle nabídky

5.7. Zkušební Licence

Povolený Účel UžíváníZkouška technických vlastností Software a možností jeho komerčního využití
Držitel LicenceBez omezení
Užívání Licence Autorizovanými Propojenými OsobamiNedovoleno
Územní rozsahCelý svět
Doba LicenceČtrnáct (14) kalendářních dnů
UživateléVy
ServisSlužba  je zahrnuta v Licenci
Souběžní UživateléJeden (1)


6. DALŠÍ LICENČNÍ PODMÍNKY

6.1. Licence zakládá Vaše nevýhradní, nepřevoditelné a nepodlicencovatelné právo si Software stáhnout, nainstalovat a užívat ho v souladu s Povoleným Účelem Užívání a v takovém počtu souběžných Uživatelů Software, který bude odpovídat sjednanému a zakoupenému počtu Souběžných Uživatelů, a to vše za podmínky, že dojde ke včasné úhradě Licenčního Poplatku, pokud je požadován, a dále za podmínky řádného plnění povinností dle této Licenční smlouvy, dle Nabídky a/nebo příslušné smlouvy o dodávce Software. 

6.2. Zavazujete se zajistit, že Vy, Vaše Autorizované Propojené Osoby a jakékoliv další osoby, kterým jste udělili přístup k Software: 

(a) neumožní, aby se jakákoliv kopie Software dostala mimo držbu nebo kontrolu Vás nebo Vaší Autorizované Propojené Osoby;

(b) nebudou kopírovat Software ani jeho část; tím není dotčena možnost pořídit si přiměřené množství kopií výhradně pro účely zálohovaní;

(c) nebudou Software a ani jakoukoliv jeho část upravovat, vylepšovat nebo slučovat s jiným software;

(d) nepostoupí ani nepřevedou Software a/nebo Licenci (s výjimkou převodů na Autorizované Propojené Osoby v mezích příslušných Parametrů Licence), nebudou distribuovat, prodávat, pronajímat, podlicencovat, zpoplatňovat nebo jakýmkoliv jiným způsobem nakládat se Softwarem nebo jej zatěžovat, neposkytnou Software a/nebo Licenci žádné třetí straně a ani nebudou Software užívat tak, že by: (i) zpřístupňovali Software jako službu třetím stranám (software-as-a-service), (ii) poskytovali jako službu výstupy ze Software (service bureau) nebo (iii) jiným obdobným způsobem zneužívali Software k poskytování služeb;

(e) nebudou jakkoliv upravovat, překládat, zpětně analyzovat, dekompilovat nebo převádět ze strojového kódu (disassemble) celý nebo jakoukoli část Software ani jakkoliv přistupovat ke zdrojovému kódu Software;

(f) neumožní využití Software prostřednictvím duplikace, virtualizace nebo jiné obdobné technologie způsobem, v jehož důsledku by mohlo dojít k překročení počtu Vámi zakoupených Souběžných Uživatelů;

(g) nebudou užívat Software za účelem vývoje jiného software;

(h) nebudou ze Software nebo jeho výstupů odstraňovat jakákoliv označení duševního vlastnictví a nebudou se pokoušet odstranit nebo obejít žádný z mechanismů ochrany duševního vlastnictví v Software nebo jeho výstupech.

6.3. Není-li výslovně dohodnuto jinak, Licence Vás opravňuje k užití Softwaru výhradně v mezích postupů, funkcionalit a účelů, k nimž byl společností IDEA StatiCa výslovně určen a které jsou výslovně popsány v Dokumentaci. 

7. AUTOMATICKÁ OBNOVA OBDOBÍ PŘEDPLATNÉHO

7.1. Období Předplatného se automaticky obnovuje (a to i opakovaně), a to vždy na další Období Předplatného v délce trvání dle Nabídky. To neplatí v případě, že kterákoliv ze Stran nejpozději třicet (30) dnů před uplynutím aktuálně platného Období Předplatného písemně oznámí druhé Straně ukončení předplatného.   

8. SERVIS

8.1. V Licencích založených na předplatném je vždy zahrnut i Servis, přičemž v takovém případě Doba Servisu odpovídá Období Předplatného.

8.2. V případě Licencí s časově neomezenou Dobou Licence není Servis zahrnut v Licenci a jeho poskytování je podmíněno schválenou Nabídkou Servisu nebo Vaší objednávkou v jakékoliv jiné formě a placením Servisních Poplatků. Doba Servisu se automaticky obnovuje (a to i opakovaně), a to vždy na další období odpovídající Době Servisu dle Nabídky nebo Vaší původní objednávky. V Nabídce je možné stanovit a dojednat, že úvodní Doba Servisu skončí na konci kalendářního roku, v němž byla ohledně Servisu schválena Nabídka, a poté se Doba Servisu bude automaticky prodlužovat o další období odpovídající kalendářnímu roku. Automatické obnovení či prodloužení Doby Servisu je kterákoliv ze Stran oprávněna ukončit tak, že nejpozději třicet (30) dnů před uplynutím aktuálně platné Doby Servisu písemně oznámí druhé Straně její ukončení.   

8.3. Poskytování Servisu vyžaduje Licenci k aktuální verzi Software. V případě, že nebudete mít v době vydání aktuálního Hlavního Release aktivovaný Servis, a tedy nezískáte Licenci k aktuální verzi Software, je možné Servis obnovit až po zakoupení nové verze Software.

8.4. Ve Vzdělávacích Licencích a ve Zkušební Licenci je Servis zahrnut.

9. PLATEBNÍ PODMÍNKY

9.1. Licenční Poplatky a Servisní Poplatky jste povinni platit v souladu s podmínkami uvedenými v Nabídce a/nebo příslušné smlouvě o dodávce Software. 

10. INFLAČNÍ DOLOŽKA

10.1. Výše Plateb Předplatného a Servisních Poplatků bude upravována v závislosti na vývoji inflace, a to v souladu s tímto článkem ‎10.

10.2. Výše Plateb Předplatného a Servisních Poplatků bude automaticky upravena vždy k 1. listopadu každého kalendářního roku, a to podle ročního Harmonizovaného indexu spotřebitelských cen pro Evropskou unii zpracovávaného Eurostat (Evropským statistickým úřadem) a zveřejněného pro předchozí kalendářní rok (dále jen “Index”). Bude-li hodnota Indexu menší nebo rovna nule, úprava neproběhne. Index je zpravidla publikován na webových stránkách Eurostatu, které naleznete zde:

https://ec.europa.eu/eurostat

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00118/default/table?lang=en

10.3. Inflační úpravy podle odst. ‎10.2 nebudou uplatňovány zpětně na již zaplacené Licenční a Servisní Poplatky. Uplatní se pouze na Platby Předplatného a Servisní Poplatky splatné po účinnosti příslušné Inflační úpravy. Na každou platbu se přitom uplatní veškeré Inflační úpravy, které nabyly účinnosti od předchozího do aktuálního termínu jejich splatnosti (tzn. u plateb za víceletá období se postupně uplatní více Inflačních úprav). V případě, že některý z Indexů nezbytných k provedení Inflačních úprav nebude ke dni splatnosti příslušné Platby Předplatného nebo Servisního Poplatku dosud zveřejněn, bude tato platba účtována bez takové Inflační úpravy a částka odpovídající dané Inflační úpravě Vám bude účtována separátně, bezodkladně po zveřejnění Indexu.

10.4. V případě, že Index přestane existovat, bude použit takový index, který ho v rámci Evropské Unie nahradí. Nebude-li žádný takový index nebude zřízen, bude použit index platný v České republice, který svou povahou a účelem Indexu nejlépe odpovídá.  

11. IDEA BIM A LICENCE OPEN SOURCE SOFTWARE

11.1. Software je vytvořen tak, aby pracoval s a byl napojen na datové modely využívané programy pro Computer-aided Engineering (CAE) a Computer-aided Drawing (CAD) uvedené v Dokumentaci  (dále jen „Programy CAE/CAD“). Tato funkcionalita Softwaru bude dále pro účely tohoto odstavce označována jen jako „BIM Link“.

11.2. Společnost IDEA StatiCa neposkytuje žádnou záruku funkcionality BIM Link ve vztahu k aktualizacím a novým verzím napojených Programů CAE/CAD, které budou vydány poté, co nabudete Licenci. Bez ohledu na uvedené však společnost IDEA StatiCa vyvine rozumně požadované úsilí k tomu, aby byla funkcionalita BIM Link odpovídajícím způsobem upravena do dvou (2) měsíců po vydání aktualizace a/nebo nové verze příslušného Programu CAE/CAD.

11.3. Společnost IDEA StatiCa nenese jakoukoliv odpovědnost za to, že Software ztratí funkcionalitu BIM Link v důsledku jakýchkoliv zásahů a kroků vlastníka, vývojáře či distributora příslušného Programu CAE/CAD, popřípadě dalších třetích stran. To platí zejména a v případě, že příslušná třetí strana ukončí napojitelnost Programu CAE/CAD.

11.4. Software může obsahovat nebo být poskytován s komponenty, které podléhají podmínkám licencí pro ‘open source’ software (dále jen “Open Source Software”). Společnost IDEA StatiCa Vám na základě Vaší písemné žádosti a v odpovídajícím rozsahu poskytne informaci, jaký Open Source Software je součástí Software. V rozsahu vyžadovaném podmínkami licence pro Open Source Software se ve vztahu k takovému Open Source Software použijí uvedené podmínky namísto podmínek této Licenční smlouvy, a to zejména, nikoliv však výlučně, všechna ustanovení upravující přístup ke zdrojovému kódu, úpravy nebo reverzní inženýrství.

12. PORUŠENÍ LICENČNÍ SMLOUVY

12.1. V případě, že se v průběhu trvání Licence dozvíte o jakémkoliv: (i) porušení této Licenční smlouvy, (ii) porušení (skutečných nebo tvrzených) práv duševního vlastnictví společnosti IDEA StatiCa k Software, nebo (iii) neoprávněném použití Software, jste povinni o tom neprodleně informovat společnost IDEA StatiCa a poskytnout společnosti IDEA StatiCa přiměřenou součinnost v souvislosti s jakoukoliv žalobou nebo řízením týkajícím se takových skutečností.

12.2. V případě, že nezaplatíte Licenční poplatek v dohodnutém termínu splatnosti nebo porušíte jakoukoliv povinnost dle této Licenční smlouvy, dochází k automatickému ukončení této Licenční smlouvy i jakýchkoliv dalších licenčních smluv uzavřených mezi Vámi a společností IDEA StatiCa a k zániku Licence i jakýchkoliv dalších licencí, které Vám byly uděleny ze strany společnosti IDEA StatiCa, Autorizovaných Distributorů a/nebo s nimi Propojených Osob. Společnost IDEA StatiCa není v takovém případě povinna jakkoliv refundovat či vracet dříve zaplacené Licenční Poplatky, Servisní Poplatky ani jejich část. Společnost IDEA StatiCa má současně právo deaktivovat nebo Vám zablokovat užívání Software, a to bez předchozího upozornění. Oprávnění společnosti IDEA StatiCa, Autorizovaného Distributora a/nebo s nimi Propojených Osob požadovat neuhrazené platby, náhradu vzniklé škody nebo vznést jiné nároky dle příslušných předpisů tím není dotčeno.

12.3. V případě, že v dohodnutém termínu splatnosti nezaplatíte sjednaný Servisní Poplatek, je společnost IDEA StatiCa oprávněna Vám bez předchozího upozornění s okamžitou platností ukončit  poskytování Servisu. Společnost IDEA StatiCa v takovém případě není povinna jakkoliv refundovat či vracet dříve zaplacené Servisní Poplatky či Licenční poplatky. Oprávnění společnosti IDEA StatiCa a/nebo Autorizovaného Distributora požadovat neuhrazené platby, náhradu vzniklé škody nebo vznést jiné nároky dle příslušných předpisů tím není dotčeno.

12.4. Uzavřením této Licenční smlouvy se zavazujete zajistit, aby byl Software na základě Vaší Licence užíván v souladu s jejími podmínkami. Společnost IDEA StatiCa neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé Vám a/nebo třetí straně v případě, že došlo k porušení podmínek Licenční smlouvy. Současně v případě, že v důsledku takového porušení, zejména pak v důsledku užití Software v rozporu s Licencí, vznese jakákoliv třetí osoba vůči společnosti IDEA StatiCa jakýkoliv nárok, včetně případných nároků z titulu porušení práv z duševního vlastnictví, jste povinni společnost IDEA StatiCa plně indemnifikovat (odškodnit) a převzít odpovědnost vůči dané třetí osobě, a to tak, že: (i) uspokojíte příslušný nárok třetí osoby, a/nebo (ii) budete společnost IDEA StatiCa procesně bránit proti uplatnění nároků této třetí osoby, a/nebo (iii) poskytnete společnosti IDEA StatiCa nezbytnou součinnost při obraně proti uplatněnému nároku a uhradíte jí účelně vynaložené náklady na tuto obranu, a/nebo (iv) nahradíte společnosti IDEA StatiCa veškerou újmu, ztrátu a náklady vzniklé v důsledku porušení Vašich povinností a uplatněného nároku třetí osoby. Volbu příslušného nároku provede s ohledem na účelnost a po konzultaci s Vámi v dobré víře společnost IDEA StatiCa.

13. OMEZENÁ ZÁRUKA

13.1. Společnost IDEA StatiCa poskytuje záruku za to, že Software bude fungovat v podstatném rozsahu v souladu s Dokumentací, která je k němu vydána (dále jen „Záruka“), a to po dobu šesti (6) měsíců od uzavření Licenční smlouvy nebo, pokud k němu dojde dříve, od dodání Software dle článku 4 těchto Licenčních podmínek (dále jen „Záruční doba“). Vaším jediným a výhradním právem a tomu odpovídající výhradní odpovědností společnosti IDEA StatiCa, jejích Autorizovaných Distributorů, Propojených Osob a dodavatelů z titulu jakéhokoliv porušení této Záruky bude to, že společnost IDEA StatiCa dle svého uvážení a na své náklady buď: (i) opraví Chybu poskytnutím instrukce, jak se jí vyhnout, nebo vydáním Vedlejšího či Hlavního Release, (ii) nahradí Software, nebo (iii) jednostranně ukončí Licenci a vrátí Vám část uhrazeného Licenčního poplatku či Platby Předplatného odpovídající období ode dne oznámení Chyby do konce Záruční doby.  Tato Záruka je Vám poskytována pod podmínkou, že Chybu písemně oznámíte společnosti IDEA StatiCa v průběhu Záruční doby a že na výzvu poskytnete důkaz o zakoupení příslušné Licence z autorizovaného zdroje (tj. od společnosti IDEA StatiCa nebo od Autorizovaného Distributora). Záruka se nevztahuje na jakékoliv chyby či jiné nedostatky způsobené nebo vyplývající z: (i) hardware, na kterém je Software provozován, (ii) nedodržení požadavků na použití Software uvedených v Dokumentaci nebo jiného nesprávného používání Software, (iii) jakýchkoliv úprav Software provedených Vámi nebo jakoukoliv třetí stranou, a to i v případě, že by taková úprava byla odsouhlasena společností IDEA StatiCa, a (iv) jakýchkoliv jiných jednáních či opomenutích přičitatelných Vám a/nebo jakékoliv třetí straně; za takovéto chyby a/nebo nedostatky společnost IDEA StatiCa neodpovídá. Záruka se nevztahuje na žádnou licenci poskytovanou bezplatně.

13.2. V případě, že  by užívání Software z Vaší strany v souladu s touto Licenční smlouvou, zejména pak s Povoleným Účelem Užívání, porušovalo jakákoliv práva z duševního vlastnictví třetí strany a/nebo bylo takové porušení třetí stranou vůči Vám nebo společnost IDEA StatiCa vzneseno, je společnost IDEA StatiCa oprávněna, zcela dle svého uvážení a na své náklady, buď: (i) obstarat pro Vás právo, které Vám umožní Software nadále užívat; (ii) nahradit porušující Software nebo jeho část funkčně ekvivalentním software; nebo (iii) ukončit tuto Licenční smlouvu a Licenci a vrátit Vám: (a) v případě časově neomezených Licencí část zaplaceného Licenčního Poplatku odpovídající období zbývajícímu do konce Záruční doby, pakliže dosud neuplynula, a část zaplaceného Servisního Poplatku odpovídající období do konce Doby Údržby, a (b) v případě Licence založené na předplatném část Platby Předplatného odpovídající době zbývající do konce Období Předplatného. Tento odstavec ‎13.2 zakládá jedinou odpovědnost společnosti IDEA StatiCa a Váš jediný a výhradní nárok v souvislosti se skutečným nebo domnělým porušením duševního vlastnictví třetích stran vyplývajícím z jakéhokoli užívání Software.

13.3. Na Servis, včetně výstupů z této služby, které mají podobu hmotné či nehmotné věci, zejména (nikoliv však výlučně) na Hlavní Release a Vedlejší Release, pachte, jiný software a dokumentaci, se Záruka dle odst. 13.1 výše ani žádná jiná forma záruky nevztahuje. Záruka či odpovědnost za vady v jakékoliv formě, která by se na Servis a shora uvedené výstupy mohla vztahovat na základě zákona, obchodních zvyklostí a/nebo z jiného důvodu, se v největším možném rozsahu přípustném dle aplikovatelného práva vylučuje.

13.4. S výjimkou omezené Záruky uvedené v odst. 13.1 jsou Software i Servis poskytovány ve stavu „jak stojí a leží“, bez dalších záruk a s vyloučením zákonné odpovědnosti za vady v největším možném rozsahu přípustném dle aplikovatelného práva. Společnost IDEA StatiCa ani její dodavatelé neposkytují žádné další záruky ve vztahu k Software nebo Dokumentaci, ať již výslovné nebo předpokládané, zákonné nebo jiné, včetně, nikoli však výlučně, záruk za obchodovatelnost, titul a vhodnost pro určitý účel, záruk neporušení zákona a/nebo práv třetích osob (non-infringement), záruk obvyklých vlastností, záruk nerušeného užívání (non-interference), záruk za přesnost informačního obsahu nebo jiných záruk vyplývající z právního jednání, zákona, zvyklostí nebo z obchodní praxe. Společnost IDEA StatiCa zejména nezaručuje, že Software: (i) bude vhodný pro Vámi zamýšlené užití; (ii) bude fungovat nepřetržitě nebo bez Chyb, nebo že společnost IDEA StatiCa, Autorizovaný Distributor nebo jakákoli třetí strana opraví jakékoli Chyby nebo vyřeší jakýkoliv požadavek na podporu vztahující se k Software; (iii) bude interagovat s jinými softwarovými produkty než jsou produkty uvedené v Dokumentaci; nebo (iv) bude pracovat s hardware nebo hardwarovými konfiguracemi jinými než ty, které splňují minimální požadavky stanovené v Dokumentaci. V případě, že Vám vzniknou jiná práva na základě zákona, bude trvání těchto práv omezeno na nejkratší dobu povolenou zákonem.

14. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

14.1. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI: SPOLEČNOST IDEA STATICA ANI JEJÍ DODAVATELÉ V SOUVISLOSTI S LICENČNÍ SMLOUVOU A JEJÍM PLNĚNÍM NEODPOVÍDAJÍ ZA ZTRÁTU PŘÍJMŮ, UŠLÝ ZISK, ZTRÁTU VÝROBY, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, NÁKLADY ZPŮSOBENÉ PRODLENÍM, ZTRÁTU MOŽNOSTI UŽITÍ, ZTRACENÉ NEBO NEPŘESNÉ ÚDAJE, SELHÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH MECHANISMŮ NEBO ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, PODMÍNĚNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, A TO I KDYŽ O MOŽNOSTI TAKOVÉ ŠKODY BYLI PŘEDEM INFORMOVÁNI. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI SE VZTAHUJE NA VEŠKERÉ NÁROKY, BEZ OHLEDU NA FORMU, AŤ JIŽ NA NÁROKY ZE SMLOUVY, Z DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI), ZÁVAZKU ODŠKODNĚNÍ, OBJEKTIVNÍ ČI JINÉ ODPOVĚDNOSTI.

14.2. LIMIT NÁHRADY ŠKODY: CELKOVÁ VÝŠE VŠECH NÁROKŮ Z TITULU ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU SPOLEČNOSTÍ IDEA STATICA NA ZÁKLADĚ A/NEBO V SOUVISLOSTI S LICENČNÍ SMLOUVOU JE OMEZENA A VE SVÉM ÚHRNU NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU ODPOVÍDAJÍCÍ SOUHRNNÉ VÝŠI LICENČNÍCH POPLATKŮ A SERVISNÍCH POPLATKŮ, KTERÉ JSTE ZA PŘÍSLUŠNÝ SOFTWARE SKUTEČNĚ ZAPLATILI.

14.3. Ustanovení tohoto článku 14 zůstane v platnosti i v případě zániku nebo ukončení Licenční smlouvy z jakéhokoliv důvodu.

15. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

15.1. Zásady ochrany osobních údajů IDEA StatiCa, které se týkají zpracování Osobních Údajů, jsou zveřejněny na adrese https://www.ideastatica.com/privacy-policy/

15.2. Pokud bude Předpisy o Ochraně Osobních Údajů v souvislosti se zpracováním Osobních Údajů vyžadován Váš Souhlas, budete o tento souhlas požádání separátně. Uzavření Licenční smlouvy a souhlas s Licenčními podmínkami z Vaší strany nezakládá nebo nenahrazuje Váš souhlas se zpracováním jakýchkoliv Osobních Údajů.

16. AUDIT 

16.1. Společnost IDEA StatiCa může kdykoli provést audit dodržování podmínek této Licenční smlouvy z Vaší strany (dále jen “Audit”) nebo za tímto účelem jmenovat externího auditora, který Audit provede. Společnost IDEA StatiCa Vás musí o takovém Auditu informovat alespoň pět (5) dní předem;  to neplatí v případě, že je Audit veden elektronicky v souladu s ustanovením odst. 16.3 níže.

16.2. V souvislosti s Auditem jste povinni poskytnout společnosti IDEA StatiCa, jejímu Autorizovanému Distributorovi nebo ustanovenému externímu auditorovi přiměřenou součinnost a spolupráci a takový přístup do prostor, systémů a materiálů, který je nezbytný k určení toho, zda Vy a Autorizované Propojené Osoby dodržujete podmínky této Licenční smlouvy.

16.3. Aniž je dotčeno výše uvedené, může být audit prováděn také elektronicky s využitím auditních funkcí Software, které společnosti IDEA StatiCa umožňují automaticky monitorovat, zda je užívání Software v souladu s podmínkami Licence, a které rozpoznají a oznámí společnosti IDEA StatiCa, že došlo k instalaci nebo používání nelicencovaných nebo jinak protiprávních kopií Software. V této souvislosti berete na vědomí, že Software automaticky poskytuje IDEA StatiCa data týkající se jeho instalace a užívání, a s tímto poskytnutím výslovně souhlasíte.

16.4. V případě, že z výsledků Auditu vyplyne, že Vy nebo Autorizovaná Propojená Osoba nepoužíváte Software nebo jinak nejednáte v souladu s podmínkami Licence, jste povinni takový nesoulad okamžitě odstranit, a to zakoupením a zaplacením dalších Licencí nebo jiným vhodným způsobem, a uhradit IDEA StatiCa přiměřené náklady spojené s provedením Auditu. Tím nejsou dotčena veškerá případná další práva nebo nároky společnosti IDEA StatiCa související s porušením podmínek Licence nebo s Auditem. 

17. MLČENLIVOST

17.1. Každá Strana se vůči druhé Straně zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech Důvěrných Informacích a tyto Důvěrné Informace nezveřejňovat ani jakýmkoliv jiným způsobem nezpřístupňovat žádné třetí osobě. Povinnost dle předcházející věty se nepoužije ve vztahu k Důvěrným Informacím, které jsou 

(a) již v držení třetí strany z jiných důvodů než v důsledku porušení tohoto odstavce ‎17.1; nebo

(b) zveřejněny z jiných důvodů než v důsledku porušení tohoto odstavce ‎17.1.

17.2. Porušením povinné mlčenlivosti není zpřístupnění Důvěrných informací vlastním zaměstnancům, zástupcům, subdodavatelům, Autorizovaným Propojeným Osobám, Propojeným Osobám společnosti IDEA StatiCa, Profesionálním Konzultantům a zaměstnancům uvedených subjektů, avšak pouze v rozsahu, ve kterém tyto osoby Důvěrné Informace potřebují k plnění svých povinností vůči příslušné Straně (poskytnutí na principu need-to-know). V takovém případě je Strana poskytující Důvěrné Informace povinna zajistit, aby příslušná osoba se zaváže k dodržování povinné mlčenlivosti nejméně v rozsahu vyplývajícím z této Licenční smlouvy .

17.3. Bez ohledu na výše uvedené je kterákoli ze Stran oprávněna zpřístupnit Důvěrné Informace, pokud je takové zpřístupnění vyžadováno zákonem, vyhláškou nebo rozhodnutím vydaným příslušnými orgánem nebo soudním rozhodnutím, a to za předpokladu, že tato Strana (i) zveřejní pouze takovou část Důvěrných Informací, která je požadována, (ii) informuje příjemce Důvěrných Informací o tom, že poskytnuté informace jsou důvěrné, a pokud je to možné, vyvine přiměřené úsilí k zajištění toho, že příjemce bude informace uchovávat jako důvěrné, a (iii) neprodleně oznámí druhé Straně takové zpřístupnění Důvěrných Informací s tím, že toto oznámení bude obsahovat popis zpřístupněných informací, příjemce informací a okolností, které vedly ke vzniku povinnosti je zpřístupnit.

17.4. Každá ze Stran se zavazuje přijmout veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby její zaměstnanci, zástupci a subdodavatelé a ve Vašem případě také zaměstnanci, zástupci a subdodavatelé Vašich Propojených Osob a Vaši Profesionální Konzultanti, jednali v souladu s ustanoveními tohoto článku.

18. VYŠŠÍ MOC

18.1. Žádná ze Stran neodpovídá druhé Straně za jakékoli prodlení nebo nesplnění jakékoli povinnosti podle této Licenční smlouvy (s výjimkou povinnosti zaplatit poplatky), pokud je takové prodlení nebo nesplnění povinností způsobeno událostmi, které nastanou  po uzavření této Licenční smlouvy, které jsou mimo přiměřenou kontrolu takové Strany a které příslušná Strana při vynaložení obvyklé péče a opatrnosti nemohla předvídat ani odvrátit, jako je např. stávka, blokáda, válka, teroristický čin, povstání, nepokoje, požár, výbuch, přírodní katastrofa, selhání nebo omezení dodávek elektřiny či jiných médií, selhání nebo omezení telekomunikačních nebo datových sítí či služeb, DoS útok (hackerský útok směřující ke znepřístupnění služby), embargo nebo odmítnutí příslušných povolení vládní agenturou (dále jen „Událost Vyšší Moci“). V případě, že nastane Událost Vyšší Moci, musí být o této skutečnosti a o předpokládané době trvání druhá Strana neprodleně informována. Bude-li v důsledku Události Vyšší Moci plnění této Licenční smlouvy zpožděno o více než tři (3) měsíce, může kterákoliv ze Stran tuto Licenční smlouvu ukončit písemnou výpovědí s okamžitou účinností (bez výpovědní doby) doručenou druhé Straně.

19. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ

19.1. Tato Licenční smlouva a Licence udělená na jejím základě zůstávají v platnosti až do uplynutí Doby Licence, pokud nebudou v souladu s podmínkami této Licenční smlouvy ukončeny dříve.

19.2. Nad rámec jiných případů výslovně uvedených v této Licenční smlouvě je kterákoli ze Stran oprávněna s okamžitou účinností (bez výpovědní doby) ukončit Licenční smlouvu písemnou výpovědí a zrušit Licenci udělenou na jejím základě v případě, že:

(a) druhá Strana vstoupí do likvidace 

(b) je zahájeno jakékoli řízení s cílem rozhodnout o úpadku nebo insolvenci druhé Strany a tato strana na výzvu druhé Strany nedoloží, že příslušné řízení není opodstatněné, ani nezajistí zastavení takového řízení ve lhůtě třiceti (30) dní od jeho zahájení;

(c) druhé Straně byl z jakéhokoliv právního důvodu ustanoven nucený správce pro jakýkoliv její majetek;

(d) druhá Strana obecně není schopna plnit své splatné peněžité smluvní závazky, přičemž za neschopnou plnit bude bez dalšího vždy považována Strana, která je v prodlení se zaplacením smluvního peněžitého závazku po dobu delší tří (3) měsíců.

19.3. V případě ukončení této Licenční smlouvy nevzniká nárok na vrácení jakýchkoliv Licenčních Poplatků, Plateb Předplatného a/nebo Servisních Poplatků.

19.4. Ukončením této Licenční smlouvy nejsou dotčena nabytá práva nebo jiné nároky, které má Strana k dispozici. Po ukončení této Licenční smlouvy jste povinni společnosti IDEA StatiCa neprodleně vrátit veškeré nosiče obsahující Software a všechny jeho kopie, nebo z takových nosičů Software smazat  a tuto skutečnost písemně potvrdit společnosti IDEA StatiCa.

19.5. Ukončení této Licenční smlouvy nemá vliv na platnost ani účinnost ustanovení této Licenční smlouvy, která mají výslovně nebo dle své povahy zůstat v platnosti i po takovém ukončení.

20. ROZHODNÉ PRÁVO

20.1. Tato Licenční smlouva a Nabídka se řídí výhradně právními předpisy České republiky, bez ohledu na kolizní normy. Použití Úmluvy Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je vyloučeno.

21. ŘEŠENÍ SPORŮ

21.1. Každá ze Stran se zavazuje v dobré víře jednat o řešení jakéhokoli sporu týkajícího se této Licenční smlouvy a/nebo Licence. V případě, že takové jednání nepovede k vyřešení sporu k přiměřené spokojenosti obou Stran, budou Strany postupovat podle ustanovení odst. ‎21.2 níže. 

21.2. Veškeré spory, nároky nebo neshody vzniklé na základě nebo v souvislosti s touto Licenční smlouvou, Software a/nebo Licencí, budou s konečnou platností rozhodovány soudy České republiky. Příslušným k řešení sporů bude, pokud je volba místní příslušnosti dle rozhodného práva přípustná, vždy věcně příslušný soud v místě sídla společnosti IDEA StatiCa. 

22. EMBARGA, SANKCE A OMEZENÍ

22.1. Software, Dokumentace nebo jejich části mohou být předmětem omezení vyplývajících z embarg, sankcí, kontroly vývozu a jiných obdobných omezení. Zavazujete se dodržovat všechny platné zákony a předpisy týkající se embarg a kontroly vývozu, zejména platné a účinné zákonů a nařízení Spojených států amerických a Evropské unie.

22.2. Aniž by bylo jakkoliv dotčeno předcházející ustanovení, uzavřením této Licenční smlouvy: (i) prohlašujete a zaručujete, že nejste vedeni na žádném seznamu zakázaných nebo omezených stran, který je veden vládou USA/EU, a že se nenacházíte (nebo nejste občanem) státu, který je předmětem embargo vlády USA/EU nebo který je vládou USA/EU označen za zemi podporující terorismus, a (ii) zavazujete se, že nezpřístupníte nebo nebude užívat Software v rozporu s exportními embargy, zákazy a restrikcemi vlády USA/EU a že toto nepovolíte uživatelům.

23. ZMĚNY  LICENČNÍ SMLOUVY

23.1. Společnost IDEA StatiCa si vyhrazuje právo aktualizovat nebo změnit podmínky pro Licenční smlouvy. Změny podmínek Licenční smlouvy jsou účinné okamžikem jejich publikace nebo doručení. Na tuto Licenční smlouvu se takové změny, vyjma případů uvedených v odst. 23.2 níže, použijí od okamžiku přijetí změny z Vaší strany. Za přijetí změny podmínek této Licenční smlouvy v uvedeném smyslu bude považováno rovněž odsouhlasení nového znění této Licenční smlouvy v průběhu instalace Software nebo v průběhu instalací spojených s aktualizací Software, zejména prostřednictvím Hlavních Release, Vedlejších Release a patchů, které bude provedeno zakliknutím souhlasu s licenčními podmínkami v instalačním rozhraní nebo jiným vhodným způsobem. Uzavřením této Licenční smlouvy berete na vědomí a výslovně souhlasíte s tím, že aktualizace Software Vám nemusejí být bez odsouhlasení nového znění Licenční smlouvy zpřístupněny.

23.2. Společnost IDEA StatiCa je na rámec uvedeného oprávněna rovněž jednostranně měnit podmínky této  Licenční smlouvy nebo do ní přidávat nová ustanovení, pokud dle uvážení společnosti IDEA StatiCa vznikne důvodná potřeba takových změn nebo doplnění. K vyloučení pochybností se stanoví, že za takovou důvodnou potřebu bude vždy považována potřeba změnit nebo nově a výslovně upravit znění některých práv a povinností Stran v souvislosti s: (i) legislativními změnami, (ii) změnami dostupných technologií, nebo (iii) změnami obchodní politiky společnosti IDEA StatiCa. Návrhy změn a/nebo dodatků této Licenční smlouvy, a to případně též ve formě úplného znění této Licenční smlouvy, Vám v takovém případě budou zaslány nejméně dva (2) měsíce před navrhovaným datem účinnosti příslušné změny. V případě, že s navrhovanou změnou nebudete souhlasit, budete mít právo ukončit tuto Licenční smlouvu s účinností ke dni bezprostředně předcházejícímu datu účinnosti navrhované změny, a to písemným oznámením doručením společnosti IDEA StatiCa nejpozději k uvedenému datu. V případě, že nedojde k ukončení Licenční smlouvy dle předchozí věty, stane se vůči Vám nové znění Licenční smlouvy závazným a účinným ode dne účinnosti uvedeného v návrhu příslušné změny této Licenční smlouvy. 

24. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

24.1. Tato Licenční smlouva a podmínky v ní obsažené v příslušném rozsahu nahrazují licenční podmínky obsažené ve veškerých předchozích dohodách mezi vámi a společností IDEA StatiCa týkajících se současných nebo předchozích verzí Software. Veškerá práva a povinnosti obsažená v jakékoli z takových předchozích dohod, která jsou v současné době platná a účinná a která nejsou v souladu s touto Licenční smlouvou  se uzavřením této Licenční smlouvy výslovně mění tak, aby s ní byla v souladu.

24.2. Pokud kterýkoli soud nebo správní orgán příslušné jurisdikce rozhodne, že kterékoli ustanovení této Licenční  smlouvy je neplatné nebo nevymahatelné, neovlivní neplatnost nebo nevymahatelnost takového ustanovení ostatní ustanovení této Licenční smlouvy. Všechna ustanovení, která nejsou touto neplatností nebo nevymahatelností dotčena, zůstávají platná a účinná. Strany jsou v takovém případě povinny nahradit uvedené neplatné nebo nevymahatelné ustanovení Licenční smlouvy novým ustanovením, platným a vymahatelným, které v co největší míře nahradí ekonomické, právní a obchodní cíle neplatného nebo nevymahatelného ustanovení. V případě, že se Strany na obsahu uvedeného náhradního ustanovení nedohodnou a neplatné nebo nevymahatelné ustanovení připraví kteroukoliv ze Stran o podstatnou výhodu, kterou původně předpokládala, má dotčená Strana právo tuto Licenční smlouvu písemně vypovědět s okamžitým účinkem (bez výpovědní doby).

web